NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM WYMAGAŃ RODO I NOWELIZACJI KODEKSU PRACY W ZAKRESIE DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ (OD 04 MAJA 2019 R.)

Data szkolenia
2019-12-05
Miejsce szkolenia
Olsztyn
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 20.11 wynosi 369 PLN
Po 20.11 cena szkolenia wynosi 389 PLN
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

TERMIN I GODZINY SZKOLENIA:
Białystok: 4 grudnia 2019 r.; godz. 10.00 – 15.00.
Olsztyn: 5 grudnia 2019 r.; godz. 10.00 – 15.00.
MIEJSCE SZKOLENIA:
Białystok, sala szkoleniowa FRDL-PC, ul. Choroszczańska 31
Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., plac Generała Józefa Bema 3
CENA: 369 zł przy zgłoszeniu do 20 listopada. Po 20 listopada 389 zł.
Rabat: w przypadku zgłoszeniu dwóch i więcej os. z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
 

Cele: omówione zostaną istotne kwestie dotyczące naboru na wolne stanowiska urzędnicze pracowników samorządowych. Podczas szkolenia zostanie dokonana analiza problemów związanych z naborem kandydatów na stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządowych, rekrutacją pozostałych pracowników, nawiązywaniem, zmianą treści umów o pracę i rozwiązywaniem umów o pracę.

Korzyści: uzyskanie praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia optymalnych procedur naboru i rekrutacji
oraz wykorzystania mechanizmów „wewnętrznej” rekrutacji; zapoznanie z rozwiązaniami prawnymi w zakresie zatrudniania w jednostkach samorządowych pod kątem najczęstszych nieprawidłowości w stosowaniu przepisów prawa pracy; zapoznanie z ostatnimi zmianami przepisów prawa pracy w 2019 r., w tym obowiązującymi od 7.09.2019 r; możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu.

Adresaci szkolenia: sekretarze i osoby zajmujące się sprawami kadrowymi u pracodawców samorządowych.

Prowadzący: prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy (w tym prawa pracy w służbach publicznych), prawa związkowego i prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy, doświadczony wykładowca.
 

Program szkolenia:


I .Nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
1.    Pracodawcy samorządowi zobowiązani do przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędniczew tym stanowiska urzędnicze kierownicze.
2.    Znaczenie cech naboru: otwartość i konkurencyjność.
3.    Przesłanki zatrudnienia na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym.
4.    Definicja wolnego stanowiska urzędniczego- zagadnienia interpretacyjne.
5.    Przeniesienie zgodnie z przepisami art. 12 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych.
6.    Zatrudnianie pracownika na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością innego pracownika samorządowego ( aspekty praktyczne).
7.    Rozpoczęcie naboru na stanowisko, na którym zatrudniony pracownik został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
8.    Czy powierzenia pełnienia obowiązków za zgodą pracownika stanowi ominięcie procedury naboru? Skutki powierzenia pełnienia obowiązków na stanowisku sekretarza.
II. Procedura naboru na stanowiska urzędnicze i rekrutacji na pozostałe stanowiska:
1.    Etapy naboru.
2.    Miejsce i termin publikacji ogłoszenia o naborze.
3.    Wymagania formalno-prawne ogłoszenia o naborze i dokumentów aplikacyjnych, z uwzględnieniem RODO (po 04.05.2019 r.).
4.    Opis stanowiska pracy oraz wymagania niezbędne i wymagania dodatkowe wobec kandydatów (przykład).
5.    Informacja publiczna w procedurze naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
6.    Preferencje w zakresie kandydatów niepełnosprawnych.
7.    Termin składania dokumentów w procedurze naboru.
8.    Treść regulaminu naboru – znaczenie (przykład).
9.    Status i skład komisji ( stała lub epizodyczna) przeprowadzającej nabór.
10.    Metody i techniki naboru (przykłady).
11.    Wymogi formalne protokołu naboru – omówienie pomocniczych wzorów.
12.    Informacja o wyniku naboru – wymogi formalne, termin publikacji (przykład).
13.    Nierozstrzygnięcie naboru. Unieważnienie naboru (kazus).
14.    Rekrutacja na stanowiska pomocnicze i obsługi. Dokumenty aplikacyjne składane w procesie rekrutacji.
III. Zatrudnienie pracownika po naborze:
1.    Zatrudnianie osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym.
2.    Umowy na czas określony i nieokreślony w administracji samorządowej. Przygotowanie pracowników
do pracy ( badania lekarskie, szkolenia bhp – zmiany w 2019 r.).
3.    Termin przedkładania pracownikowi rodzaju i warunków umowy pracę w formie pisemnej – aspekt praktyczny.
4.    Najczęstsze nieprawidłowości w zakresie naboru, podstaw nawiązania stosunku pracy w jednostkach samorządowych.
5.    Wypowiedzenie zmieniające warunków pracy lub płacy, porozumienie zmieniające.
6.    Czasowe powierzenie innych obowiązków pracownikowi.
7.    Awans zawodowy – przeniesienie na inne stanowisko.
8.    Przeniesienie na inne stanowisko urzędnicze w innym urzędzie.
9.    Reorganizacja urzędu.
10.    Dokumentacja pracownicza, w tym stanowiska PIP i MRPiPS w zakresie zmian w zasadach prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
11.    Zmiany w Kodeksie pracy po 7.09.2019 r.
12.    Świadectwa pracy i ich aktualna treść po zmianach.