Białystok - panorama panorama-zrodlo-agencja-gazeta-wyborcza-pl

Białystok - pałac palac-zrodlo-turys-pl

bialowieskie-zubry-bialowieza-info-pl

Projekty

Podlaskie Centrum FRDL od lat realizuje projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych.

Celem realizowanych przez nas projektów jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych, a także organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Mamy doświadczenie w zarządzaniu i realizacji projektów szkoleniowo – doradczych realizowanych w partnerstwie lub skierowanych do jednostek samorządu terytorialnego województwa podlaskiego, ośrodków pomocy społecznej i ich beneficjentów.

 

Projekty realizowane:

Staż i praktyka dla teoretyka

Zmieniaj siebie – bądź aktywny

Przez integrację do zatrudnienia

Prawo budowlane. Profesjonalny urzędnik dla zrównoważonego rozwoju.

Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej

Polskie doświadczenia dla ukraińskiech przemian

Lepszy start

Aktywność lokalna kluczem do sukcesu

Radziłów aktywny lokalnie

(Od)ważni na rynku pracy- wsparcie na założenie działalności gospodarczej

Niskoemisyjność i prognozowanie zapotrzebowania na tereny w planowaniu przestrzennym- szkolenia dla gminnych słuźb planistycznych

Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania szkoły z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego

Aktywność drogą do sukcesu

INFOTECH – wysokie standardy kształcenia zawodowego w #puszczykrzemowej

Aktywni lokalnie - skuteczni globalnie 

 

 

Projekty zrealizowane:

„Promowanie postaw przedsiębiorczości w szkołach średnich województwa podlaskiego”.
„Dobry projekt szansą dla rozwoju regionów – szkolenia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”
„Wzoruj się na najlepszych dobre praktyki we wdrażaniu funduszy strukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego„
„Szkolenia Generalne”
„Szkolenie generalne i specjalistyczne dla członków korpusu służby cywilnej”
„Szkolenia generalne i specjalistyczne -wyższy i średni szczebel zarządzania”
Forum Przejrzystej Polski – nowa edycja Programu „Przejrzysta Polska”
„Telepraca. Ogólnopolski projekt promocji i szkoleń dla przedsiębiorców”
ROSzEFS
SOE
„Profesjonalny pracownik socjalny” – SPO RZL Działanie 1.5
„Odnaleźć siebie” – SPO RZL Działanie 1.5
„Powrót do przyszłości” – SPO RZL Działanie 1.5
„Ewaluacja programów i projektów społecznych”– SPO RZL Działanie 1.1
„Wsparcie na starcie” – ZPORR Działanie 2.5
„Pomysł na biznes- wsparcie na starcie” – ZPORR Działanie 2.5
„Wzoruj się na najlepszych – bank danych dobrych praktyk. Wdrażanie funduszy strukturalnych w Polsce”
„Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu drzewnego” 
„Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Białymstoku
Więcej umiemy – lepiej pomagamy. Program rozwoju kadr otoczenia osób wykluczonych społecznie
Program „Przejrzysta Polska”
„Polsko-ukraińskie doświadczenia w budowaniu przejrzystości w samorządzie terytorialnym” 
„Nowe kwalifikacje receptą na lesze życie” 
„Program monitorowania realizacji zasady partycypacji społecznej w samorządach lokalnych” – Kontynuacja Akcji Społecznej Przejrzysta Polska
„PODLASKIE CENTRUM informacji o aktywizacji zawodowej”
„Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla kard urzędów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich” 
„Pomysł na biznes – wsparcie na starcie III edycja” 
„AKADEMIA WIEDZY”
„Zatrudnienie metodą na wykluczenie”
„Akademia Rozwoju Kadr Województwa Podlaskiego”
„Bądź aktywny – To Twój Czas”
„Twój czas – Twoja przyszłość”
„Wciąż aktywni i młodzi- program rozwoju kompetencji osobistych i zawodowych pracowników 50 +”
Projekt „Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych.”
Projekt „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”Projekt „Naprzeciw nowym horyzontom”
Projekt „Projekt „Lepszy start w przyszłość – Program wsparcia dla uczniów ZST w Kolnie”
Projekt „Zmieniaj siebie - bądź aktywny”
Projekt Projekt „Niewykluczeni -bo aktywni 50+”
Projekt „Od pomysłu do sukcesu”
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Białymstoku
Wspólne działanie-wspólne korzyści - Program RITA